Διαδρομές Αιγαίου

Σχετικα

 Γενικός στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών τουριστικής ανάδειξης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας “SMART-TOUR” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020”), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.